§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem www.fanola.pl prowadzony jest przez Sayoli.eu z siedzibą w
  Brzozie, ul. Bydgoska 38, 86-061 Brzoza, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
  przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
  0000151091, posiadająca nadane numery NIP: 5542520460, REGON: 093115222, o kapitale zakładowym 50.000
  zł.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Sprzedawcę, zasady
  korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień, zawierania umów, warunki ich wykonywania
  i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne.
 3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce \”Regulamin\” i może być
  w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie
  Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez Dział Handlowy telefonicznie (+48 52 364 11 60) oraz
  mailowo (sayoli@sayoli.eu) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:

 1. komputer posiadający dostęp do sieci Internet;
 2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu
  1280×600 pikseli lub wyższej;
 3. przeglądarkę internetową Google Chrome 43, Mozilla Firefox 38 lub Microsoft Internet Explorer 11, bądź nowsze;
  dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki
  typu cookie;
 4. Użytkownik składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

§3. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy – rozumie się przez to Sayoli.eu z z siedzibą w Brzozie, ul. Bydgoska 38, 86-061 Brzoza, wpisana do
  Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000151091, posiadająca nadane numery NIP:
  5542520460, REGON: 093115222, o kapitale zakładowym 50.000 zł.
 2. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem www.fanola.pl;
 3. Dział Handlowy – rozumie się przez to Dział Handlowy Sprzedawcy: ul. Bydgoska 38, 86-061 Brzoza, tel. +48 52
  364 11 60, e-mail: sayoli@sayoli.eu); fax 0 52 364 11 70
 4. KOSZYK – rozumie się przez to funkcjonalność Strony Zewnętrznej pozwalającą na składanie zamówień,
  wybieranie ilości produktów, wskazywanie sposobu dostawy, jak również przekazywanie innych danych
  potrzebnych do realizacji zamówienia;
 5. Karcie produktu – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego zawierającą informacje o produkcie
  wraz z jego ceną;
 6. Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną
  niebędącą osobą prawną, której ustawa
 7. Stronie Zewnętrznej – rozumie się przez to formę płatności elektronicznej za pośrednictwem strony paypal.com
 8. Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika, który złożył zamówienie;
 9. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
 10. bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§4. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

 1. Sprzedający informuje Konsumentów, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktów
  zakupionych przez Internet mogą składać reklamacje w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach
  konsumenta.
 2. Sprzedający rozpatruje reklamacje Kupujących zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w punkcie
  poprzedzającym.
 3. Sprzedający informuje Konsumentów, że w przypadku reklamacji usług przewozowych zastosowanie znajdują
  przepisy: ustawy prawo przewozowe.
 4. W przypadku ewentualnych sporów dotyczących reklamacji z Konsumentami Sprzedający będzie dążył do
  polubownego wyjaśnienia sprawy.
 5. Sprzedający informuje, że Konsument ma możliwość pozasądowego rozpatrywania reklamacji poprzez:
  1) Złożenie reklamacji do sprzedawcy,
  2) Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej od właściwego Rzecznika Konsumentów lub organizacji
  pozarządowych działających na rzecz konsumentów,
  3) Nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony organów administracji państwowej, a w szczególności Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej.

§5. ZAWARTOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
  prawnych, w terminie przydatności, oraz zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na rynek
  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wygląd, cechy produkty i jego właściwości podane są na karcie produktu.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek
  VAT.
 4. Cena produktu obejmuje koszt przesyłki na terenie Polski. Sklep Internetowy realizuje jedynie zamówienia z
  miejscem dostawy na terenie Polski. W przypadku gdy Użytkownik chce wskazać miejsce dostawy poza terenem
  Polski w zakładce DOSTAWA POZA POLSKĘ może zostać przekierowany na stronę obsługującą dostawy do
  wybranego kraju i ponosić dodatkowe koszty.
 5. Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika
  wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy, a przed
  potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja
  zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów
  objętych promocją lub wyprzedażą.
 9. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7
  dni w tygodniu.
 2. Zamówienia składa się kwazsując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, jego ilość oraz
  zaakceptowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasad użytkowania Fanoli oraz wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem następnie kliknięcie przycisku ZAMÓW
  znajdującego się na karcie produktu.
 3. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany na Stronę Zewnętrzną na której znajduje się KOSZYK i gdzie
  dokonuje zamówienie oraz wybiera formę dostawy, może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówionego
  produktu. Użytkownik może nadal kontynuować zakupy lub przystąpić do realizacji zamówienia.
 4. Realizując zamówienie Użytkownik wskazuje dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, dane
  adresowe dla doręczenia zamówienia, wybiera formę potwierdzenia zamówienia poprzez rachunek lub fakturę
  VAT, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdza złożone zamówienie i przechodzi do
  dokonania płatności.
 5. Po dokonaniu zapłaty Kupujący otrzymuje od Strony Zewnętrznej wiadomość z informacją potwierdzenia zapłaty.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje z chwilą kiedy do Sprzedawcy dotrze
  wiadomość od Strony Zewnętrznej potwierdzająca dokonanie płatności przez Kupującego oraz po odnotowaniu
  wpłaty dokonanej poprzez system Przelewy24 lub po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego.
 7. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 8. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

§8. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH

 1. Zmian, poprawienia błędnych danych w zamówieniu dotyczących jedynie danych teleadresowych Kupujący może
  dokonać aż do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.
 2. Powyższych czynności można dokonać kontaktując

§9. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych o ile na stronie w karcie produktu nie zostało inaczej
  zastrzeżone przez Sprzedającego. Czas realizacji zamówienia liczony jest od otrzymania przez Sprzedającego od
  Strony Zewnętrznej potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego oraz po odnotowaniu wpłaty
  dokonanej poprzez system Paypal lub po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego. Zamówienia
  realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia,
  wraz z przyczyną opóźnienia.
 3. Zamówiony towar dostarczają przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe. Towar doręczany jest od
  poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W przypadku opóźnień w doręczeniu prosimy o kontakt z Działem Handlowym. Sprzedawca sprawdzi przyczynę
  opóźnienia, a także poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie doręczenia.
 5. Do zakupionego produktu dołączona jest także rachunek lub – na wyraźne życzenie Kupującego – faktura.

§10. FORMA PŁATNOŚCI

 1. Kupujący dokonuje płatności poprzez Stronę Zewnętrzną- płatność internetowa za pośrednictwem serwisu
  Paypal.com. Strona Zewnętrzna potwierdza Sprzedającemu oraz Użytkownikowi fakt dokonania zapłaty.

§11. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.
 2. Kupujący informowany jest o całkowitym koszcie przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 3. Kupujący ma możliwość sprawdzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę zawartości paczki pod kątem
  uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, prosimy o sporządzenie w
  obecności osoby doręczającej przesyłkę protokołu reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca określa minimalne ilości oraz wartość zamówienia na 1 opakowanie- zawierające 12 butelek
  jednolitrowych lub 4 butelki pięciolitrowe.

§12. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
  terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej
  własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę t rzecią
  inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
  posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
  pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Oświadczenie można złożyć na mailowo.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o
  odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
  chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
  kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsument, może wstrzymać się ze zwrotem
  płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
  Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę
  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
  Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed
  jego upływem.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w
  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że
  Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami
  dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia
  od umowy.
 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
  wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie
  jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie
  ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą
  trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
  sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
  przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
  zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
  wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
  naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
  wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
  naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
  dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
  najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
  sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§13. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną
  (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
  niezgodna z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
  albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając
  próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
  Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia
  producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
  gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
  innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli
  czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania
  rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
  Kupującego.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej
  albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
  rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest
  odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
  umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz
  wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
  wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
  rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
  wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
  rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
  kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
  pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z
  wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
  bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z
  umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
  możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli
  Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
  wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku,
  licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może
  zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.
 15. W terminach określonych powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu
  ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
  wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z
  chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 16. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca
  wadę podstępnie zataił.
 17. Rozpatrzenie reklamacji Kupującego nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamowanego
  towaru i pisemnego lub mailowego zgłoszenia tego faktu. Reklamacja musi zawierać opis występujących wad
  towaru oraz informacje dodatkowe w postaci np. zdjęć. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w formie tożsamej jak
  złożona reklamacja przez Kupującego.

§14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
  osobowych Kupującego przez Sprzedającego oraz na wystawienie faktury bez podpisu Kupującego.
 3. Brak zgody na Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
 4. W celu realizacji złożonych zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi
  Sprzedawca jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Sprzedawca realizuje zamówienie.
  Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
  2014r. poz. 1182 j.t. z późn. zm.). Dane osobowe są konieczne dla wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży
  towarów i usług. Dane teleadresowe będą wykorzystywane w celach marketingowych tylko na potrzeby
  Sprzedającego.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, a także
  usunięcia.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez
  obowiązuje przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów
  prawa.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.)
  zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w
  szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 j.t. z późn. zm)
  oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 5. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w
  celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza
 6. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszy Sklep Internetowy stanowi własność Sprzedawcy i podlega ochronie
  stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90
  poz. 631 j.t. z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 j.t. z
  późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego
  elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez
  wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015r.
 8. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po
  upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu mają zastosowanie
  jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia
  złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach.
  Niezależnie od powyższych, Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie
  usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika.