Polityka prywatności oraz plików cookies.

I. Dane osobowe
Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe
w ramach prowadzonej przez nas działalności:

 1. Co to są dane osobowe?
  Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą
  one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.
 2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?
  Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem
  z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.
 3. Co to znaczy przetwarzanie danych?
  Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich
  aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też
  udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?
  Administratorem Twoich danych jest PLANIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozie, ul. Bydgoska 38, 86-061 Brzoza, NIP 5542520460, REGON 093115222, reprezentowana przez Zarząd, tel. +48 52 364 11 60, adres email do
  korespondencji: planika@planikafires.com
 5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
  podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:
   swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając maila lub korzystając z zamieszczonego na naszej stronie
  formularza kontaktowego. Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę,
  która wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda
  jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy
  wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem.
   jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje
  dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej
  umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu
  przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
   jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług – Twoje dane przetwarzamy w oparciu
  o udzieloną przez Ciebie zgodę. Wyrażasz ją zaznaczając odpowiednie pola w przygotowanym przez nas
  internetowym formularzu lub aplikacji służącej do kontaktu z nami. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że
  możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia Ci usługi oraz niezwłocznie
  usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.
   możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci
  informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej
  lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie
  uzasadniony interes.
   jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez
  Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć.
  W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy
  wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania
  danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy
  prawa pracy.
 6. Komu przekazujemy Twoje dane?
  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe lub inni podwykonawcy naszych usług, z którymi posiadamy zawarte umowy o współpracy. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.
  Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. Tekst RODO jest odstępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci.
  Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.
  Twoje dane mogą też trafić do nas w związku z np. przeprowadzonym szkoleniem, wówczas możemy przetwarzać je
  krótkim okresie czasu, dla celów związanych z rozliczeniem się finansowym z podmiotem, który zlecił nam te szkolenie lub w celu wystawienia Ci zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Po tym czynnościach niezwłocznie usuniemy Twoje dane i na pewno nie będziemy ich wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności, chyba, że jasno i wyraźnie
  udzielisz nam na to zgody.
  Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi
  rachunkowości, będzie posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.
  Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.
 8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
  • żądania dostępu do danych,
  • ich sprostowania,
  • żądania usunięcia,
  • lub ograniczenia czynności przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.
  Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod
  adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
  Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie
  usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.
  Przykładowo, jeśli zażądasz likwidacji swojego konta w związku z rezygnacją z newslettera, niezwłocznie usuniemy
  z bazy mailingowej Twoje dane.
  Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie
  zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.
  W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby wpływ na Twoją sytuację.
  Stosujemy natomiast profilowanie naszych użytkowników, w celu lepszego dopasowania odpowiedzi i oferty Klientowi wysyłającego zapytanie. Odbywa się to z w sposób zautomatyzowany, przy wykorzystaniu różnych programów i aplikacji, o których piszemy szerzej w części II.5 niniejszej Polityki. Umożliwiają nam one rozpoznanie i policzenie odwiedzających nasze strony oraz przeanalizowanie sposobu poruszania się gości w witrynie podczas wizyty. Pomaga nam to w usprawnianiu działania naszej witryny, m.in. zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do poszukiwanych informacji.
  Profilowania odbywa się w ten sposób, że dane o sesji użytkowników są kojarzone, np. numer telefonu lub rozmowa na chacie z przebiegiem wizyty i konwersją na stronie sposobów wykorzystania zgromadzonych informacji (np. łączenie chata z numerem telefonu klienta, lokalizowanie adresu IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie itd.). Zbieramy też w sposób zautomatyzowany takie dane jak adres IP użytkownika, pliki cookies znajdującego się na jego urządzeniu, dane techniczne przeglądarki i dane usługodawcy, źródło wizyty, imię i nazwisko, adres email oraz wszystkie inne informacje podane przez użytkownika w formularzu zamieszczonym na naszej stronie. Następnie inne z naszych narzędzi – to co zostało zebrane – próbują połączyć z danymi publicznymi, opublikowanymi przez użytkownika na swój temat (np. dane z Linkedin lub innych portali społecznościowych).
  Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że w wyniku profilowania nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które
  wywoływałyby jakieś konsekwencje dla użytkownika, a jego celem jest wyłącznie lepsze dopasowanie treści stron i
  tematyki materiałów do Twoich zainteresowań, pokazywanie reklam bardziej dopasowanych do Twoich potrzeb oraz dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.
 10. Jak chronimy Twoje dane?
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne
  i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do
  danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
 11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
  Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców
  wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności, w tym newslettera.
  Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz ofert handlowych.
  Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług
  świadczonych przez naszą firmę, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy
  wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”)
  w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.
 12. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych
  W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Zarząd PLANIKA Sp. z o.o.
  z siedzibą w Brzozie. Kontakt z nim jest możliwy pod adresem e-mail: planika@planikafires.com oraz pod numerem telefonu +48 52 364 11 60.
  II. Pliki cookies
 13. Czym są pliki cookies i do czego służą?
  Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego
  urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” z strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości użytkowników, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu
  używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych
  sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” – desktopowa lub mobilna).
  Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających
  logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl
 14. Co robią cookies?
  Generalnie działają one na następujących zasadach:
  • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np.
  dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
  • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi
  np. podczas rejestracji w serwisach,
  • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich
  działania,
  • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na
  tych urządzeniach,
  • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który
  je utworzył,
  • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje,
  dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
 15. Jakie są rodzaje plików cookies?
  Na naszej stronie wykorzystujemy następujące typy cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
  internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
  użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
  dostosowanych do ich zainteresowań.
 16. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?
  Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z
  których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz
  możliwość:
  • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny
  internetowe,
  • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
  • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,
  • blokowania lub usuwania cookies.
  Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach
  znajdziesz pod następującymi linkami:
  1) Google Chrome
  2) Internet Explorer
  3) Mozilla Firefox
  4) Opera
  5) Safari
  Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas
  ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie
  z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.
 17. Do czego wykorzystujemy cookies?
  W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w
  następujących celach:
  • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony.
  W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki
  internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie,
  żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.
  W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
  Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na
  podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Na swojej stronie korzystamy także z dodatkowych aplikacji, które dostarczają nam informacje na temat
  użytkowników, którzy odwiedzają naszą witrynę internetową:
  • WordPress – do poprawnej obsługi strony i zapamiętywaniu ustawień,
  • Callpage – do tworzenia połączeń i zapamiętywania sesji użytkownika,
  • Zopim – Chat – identyfikuje sesje chatów użytkownika i łączy w jedną wizytę zbiera także dane statystyczne
  z wizyty użytkownika na stronie,
  • Yandex Metrica – do tworzenia video wizyt ze strony i heatmap,
  • Google tag manager – uruchamia kody statystyczne na stronie,
  • Google Adwords – kod śledzący konwersje,
  • Kod remarketingowy – do zbierania informacji reklamowy o użytkownikach odwiedzających naszą stronę
  i wyświetlaniu mu reklam,
  • Facebook – kod śledzący konwersje,
  • Youtube – prezentowanie treści multimedialnych osadzonych na stronie przez właściciela witryny
  udostępnianych przez serwis YouTube. Plik śledzi odtwarzanie klipu wideo i przechowuje preferencje
  użytkownika na stronach zawierających treści wideo. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska
  dostęp do serwisu YouTube.
  Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów,
  z którymi mamy podpisane umowy o współpracy i które reprezentują nas wobec Klienta (np. handlowiec, serwisant, dealer, agent, architekt obsługujący określony region w danym języku).
  Możemy je też ujawnić na wniosek właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania
  karnego, w związku z jego wszczęciem na złożony przez nas wniosek. Nastąpi to tylko wówczas, gdy podejmiesz jakieś działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla nas.